Veilig betalen

Snelle levering

Bel voor depanage ter plaatse

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

LEON JANSSEN en Co BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 9000 GENT ( België), Vliegtuiglaan 7 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0419.199.356 (hierna “LEON JANSSEN EN CO BV ”
genoemd) is een onderneming gespecialiseerd in de verkoop van rijwerkonderdelen, rubber tracks en slijtdelen voor grondverzetmachines en de revisie van machines. De klant kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in een contractuele relatie van welke aard dan ook met LEON JANSSEN EN CO BV komt te staan binnen het kader van zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit (hierna de “Klant” genoemd).

1. Toepassingsgebied. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan tussen LEON JANSSEN EN CO BV en de Klant. De Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. LEON JANSSEN EN CO BV behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen in lijn met de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene voorwaarden treden automatisch in werking binnen een termijn van 10 (tien) werkdagen na mededeling van de nieuwe algemene voorwaarden aan de Klant. De Klant is evenwel gerechtigd om de overeenkomst met LEON JANSSEN EN CO BV te beëindigen, zonder betaling van enige schadevergoeding, mits verzending van een aangetekend schrijven aan LEON JANSSEN EN CO BV binnen de gestelde termijn van 10 (tien) werkdagen na mededeling van de nieuwe algemene voorwaarden aan de Klant. De toepassing van de algemene voorwaarden van LEON JANSSEN EN CO BV sluit de toepassing van enige andere (algemene of bijzondere) voorwaarden van de Klant uit.

2. Overeenkomst 
Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden de offertes van LEON JANSSEN EN CO BV die zij richt aan Klanten ten titel van inlichting en binden deze haar als dusdanig niet. Elke overgemaakte order verbindt de Klant doch verbindt LEON JANSSEN EN CO BV slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Alle offertes van LEON JANSSEN EN CO BV worden opgemaakt op basis van de gegevens van de Klant. Elke wijziging van gegevens kan aanleiding geven tot een herziening van de voorwaarden zoals opgenomen in de offerte. Tussen LEON JANSSEN EN CO BV en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand na ofwel (i) de ondertekening van de offerte door beide partijen binnen de vermelde geldigheidsduur van de offerte, ofwel (ii) de schriftelijke bevestiging van een bestelling door LEON JANSSEN EN CO BV, ofwel 
(iii) door uitvoering van een bestelling door LEON JANSSEN EN CO BV . LEON JANSSEN EN CO BV is gerechtigd om de betaling van een voorschot van de overeengekomen prijs te vorderen, zoals bepaald in de offerte of anderszins, in welk geval er pas een overeenkomst tot stand komt na de integrale betaling ervan.

3. Retourrecht
• Voorwaarden tot retourneren (teruggave) van onderdelen: 
       o Binnen 8 dagen na leverontvangst dient kenbaar te zijn gemaakt aan een van onze medewerkers dat u onderdelen wilt retourneren
       o Retourkosten bedragen 15% van de verkoopprijs met min 50 euro excl btw
       o Gebruikte en/of gemonteerde delen kunnen niet worden geretourneerd
       o Elektronische delen en elektrische componenten kunnen niet worden geretourneerd
       o Speciaal voor u ingekochte delen kunnen niet worden geretourneerd
       o Indien de teruggave van artikelen ontstaat door toedoen van Leon Janssen en Co BV of een van haar medewerkers of indien het gaat om omruilen van onderdelen, kan worden afgeweken van de voorwaarden

• Werkwijze voor het retourneren (teruggeven) van onderdelen:
      o Indien u een ontvangen deel wilt retourneren, dient u dit binnen 8 dagen na ontvangst kenbaar te maken bij de vestiging waar u het                     materiaal heeft gekocht
      o Onderdelen dienen deugdelijk en zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking te zijn verpakt en te zijn voorzien van het                                      retournummer
      o Onderdelen kunnen persoonlijk worden afgeleverd of per post- of pakketdienst worden afgeleverd bij onze vestiging te Gent.

4. Prijs
 
Tenzij de partijen schriftelijk een andere vergoedingsregeling overeenkomen, zal LEON 
JANSSEN EN CO BV de goederen en/of diensten leveren tegen de prijs die in de bevestigde offerte of bevestigde order tussen LEON JANSSEN EN CO BV en de Klant werd overeengekomen. De prijzen in catalogen en/of prijslijsten van LEON JANSSEN EN CO BV zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. Een prijsopgave gedaan door onze account manager is slechts bindend na schriftelijke bevestiging door ons kantoor te Gent. De prijs wordt opgemaakt op basis van de gegevens die in het bezit zijn van LEON JANSSEN EN CO BV. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om alle gegevens aan LEON JANSSEN EN CO BV te verstrekken die nodig zijn om de prijs vast te leggen, en bovendien dat de aangebrachte gegevens in dit kader correct zijn. Indien achteraf blijkt dat de door de Klant verstrekte gegevens, op basis waarvan de prijs tot stand is gekomen, niet correct waren of intussen zijn gewijzigd, zal dit aanleiding geven tot een herziening van de prijs. LEON JANSSEN EN CO BV behoudt zich het recht voor de prijzen aan te passen indien tussen het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst en het tijdstip van uitvoering ervan de kosten aantoonbaar gestegen zijn door wijziging van een of meer van de kostprijsbepalende factoren (met inbegrip van doch niet beperkt tot de prijzen van energie en loonkost) of ingevolge maatregelen van eigen of vreemde overheden. De prijzen zijn exclusief BTW en de kosten waarmee de tussenkomst van derde partijen gepaard gaat, zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot transportkosten. 

5. Facturatie
LEON JANSSEN EN CO BV behoudt zich het recht en de mogelijkheid voor elektronisch te factureren. 

6. Betalingen
Behoudens uitdrukkelijke vermelding zijn onze facturen betaalbaar te Gent,max.30 dagen na factuurdatum. Bij niet betaling op vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 1% per ondeelbare maand verschuldigd. De ingebreke zijnde koper wordt aangemaand op binnen de 8 dagen alle verschuldigde sommen te betalen. Voldoet hij deze aanmaning niet, dan zullen deze verhoogd worden met een vergoeding van 15% met een minimum van € 40,00. Deze vergoeding is onherleidbaar. Alle bezwaren dienen binnen de 8 dagen na levering te worden vermeld. De goederen reizen op risico van de koper. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd. De gerechts-en uitvoeringskosten zijn voor de verliezende partij. Behoudens schriftelijk akkoord aanvaarden wij geen afhouding van korting voor contante betaling. Alle heffingen, taksen en transportkosten zijn steeds ten laste van de koper.

7. Levering
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen steeds indicatief doch nooit bindend. Vertraging in de levering zal slechts dan aanleiding geven om de overeenkomst met LEON JANSSEN EN CO BV te beëindigen indien dit op voorhand en schriftelijk overeengekomen werd. Overeengekomen termijnen worden in ieder geval verlengd ingevolge eventuele vertragingen te wijten aan een derde en/of de Klant. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gebeuren al onze leveringen vanuit het magazijn te GENT BELGIE. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke worden door LEON JANSSEN EN CO BV bepaald. Het risico van opslag, transport en aflevering rust evenwel op de Klant, waarvoor LEON JANSSEN EN CO BV niet aansprakelijk kan worden gesteld. Indien partijen een afwijkende leveringswijze zijn overeengekomen, geldt deze afwijkende regeling slechts ten aanzien van deze individuele overeenkomst en niet voor enige daarop volgende overeenkomst tussen partijen. De transportkosten zijn voor rekening van de Klant. Eventuele bijkomende kosten of belastingen opgelegd door overheden zullen aan de Klant doorgerekend worden. 

8. Duur en beëindiging
De overeenkomst tussen LEON JANSSEN EN CO BV en de Klant vat aan op de datum zoals schriftelijk overeengekomen en zal eindigen wanneer alle diensten en/of goederen door LEON JANSSEN EN CO BV aan de Klant werden geleverd en de Klant alle verschuldigde betalingen heeft volbracht. LEON JANSSEN EN CO BV heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te beëindigen in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van 10 (tien) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met betaling, (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de Klant, (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant, of (iv) indien de zeggenschap over de Klant wijzigt. In geval van zulke beëindiging behoudt LEON JANSSEN EN CO BV zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, interesten en schade die LEON JANSSEN EN CO BV hierdoor heeft geleden en worden alle vorderingen van LEON JANSSEN EN CO BV op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

9. Garantie en klachten
Met uitzondering van verkopen die plaatsvinden in het kader van speciale acties (zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot outlet sales), garandeert LEON JANSSEN EN CO BV dat de goederen of diensten conform zullen zijn met de specificaties zoals opgenomen in de offerte of de bevestigde bestelling, rekening houdende met het gegeven dat (tenzij schriftelijk anders is bedongen) onze monsters, tekeningen, afmetingen, gewichten en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze goederen gelden en dat eventuele beperkte afwijkingen ervan, van welke aard ook, nimmer door de Klant kunnen ingeroepen worden om hetzij de levering of de betaling te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding te vorderen. De Klant staat in voor het nazicht van de geleverde goederen of diensten op hun conformiteit en zichtbare gebreken. Om ontvankelijk te zijn, dienen alle klachten betreffende een gebrek aan overeenstemming tussen de overeengekomen goederen of diensten en de geleverde goederen of diensten binnen de 10 (tien) kalenderdagen bij aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan LEON JANSSEN EN CO BV . Klachten met betrekking tot goederen of diensten die na levering door de Klant of een derde partij zijn gewijzigd of gebreken te wijten aan de Klant of een derde partij worden niet in aanmerking genomen. In geval dat de geleverde goederen of diensten gebreken zouden vertonen, kan de Klant uitsluitend aanspraak maken op een vervanging of herstelling, naar keuze van LEON JANSSEN EN CO BV , zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. De Klant is gehouden om LEON JANSSEN EN CO BV in staat te stellen de klacht te onderzoeken en dient derhalve zijn of haar volledige medewerking te verlenen. De betalingsverplichtingen van de Klant worden niet opgeschort door het indienen van een -zelfs klaarblijkelijk gegronde – klacht betreffende de goederen of diensten van LEON JANSSEN EN CO BV . 

10. Gegevensbescherming
LEON JANSSEN EN CO BV verbindt zich ertoe om alle persoonsgegevens die ze ontvangt van de Klant te behandelen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt LEON JANSSEN EN CO BV de persoonsgegevens van de Klant hoofdzakelijk om haar contractuele verplichtingen tegenover de Klant na te komen en om te voldoen aan wettelijke en reglementaire eisen, alsook om de kwaliteit van de goederen en diensten van LEON JANSSEN EN CO BV te blijven verbeteren. In bepaalde gevallen deelt LEON JANSSEN EN CO BV , in uitvoering van de opgesomde doeleinden, de persoonsgegevens van de Klant mee aan derden. De Klant kan steeds vragen aan LEON JANSSEN EN CO BV om te zien welke gegevens er door LEON JANSSEN EN CO BV worden verwerkt, om ze te laten verbeteren, verwijderen of over te dragen, of (in bepaalde gevallen) bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking of om de verwerking te beperken. De Klant heeft ook het recht om een klacht bij de toezichthoudende overheid in te dienen. Indien de Klant meer informatie wenst aangaande het privacybeleid van LEON JANSSEN EN CO BV , kan hij of zij contact opnemen met LEON JANSSEN EN CO BV via e-mail (info@janssentrack.be) of de https://www.janssentrack.be/nl/gdpr#privacystatement van LEON JANSSEN EN CO BV raadplegen op de website.

11. Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Zie apart cookie statement.U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 

12. Overmacht
Indien de uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht niet kan plaatsvinden, zal de tekortkomende partij de wederpartij hiervan op de hoogte brengen binnen een termijn van 10 (tien) kalenderdagen na aanvang van de overmachtssituatie. Onder overmacht wordt verstaan, de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden als gevallen van overmacht beschouwd: vertragingen of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventie van overheidswege en fouten en vertragingen te wijten aan derden. In geval de overmachtssituatie een onderbreking van de uitvoering tot gevolg heeft, worden de uitvoeringstermijn en de verplichtingen van de desbetreffende partij van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking. Partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken. Indien de situatie van overmacht langer duurt dan 30 (dertig) dagen, is elk partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de andere partij tot betaling van enige vergoeding aan de eerste partij kan worden gehouden, met uitzondering van de kosten die LEON JANSSEN EN CO BV reeds heeft gemaakt voorafgaand aan de overmachtssituatie die ten laste van de Klant zullen vallen. 

13. Eigendomsvoorbehoud
Alle door LEON JANSSEN EN CO BV verkochte goederen blijven eigendom van LEON JANSSEN EN CO BV totdat de Klant volledig aan zijn betalingsverplichting, inclusief interesten en een voorkomend schadebeding, heeft voldaan. Zolang de eigendom van de goederen niet op de Klant is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, gaat het risico voor het geheel of gedeeltelijk verlies of vernietiging der goederen en alle eventueel daarmee gepaard gaande gevolgschade bij de levering over op de Klant.

14. Aansprakelijkheid
Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout in hoofde van LEON JANSSEN EN CO BV , is LEON JANSSEN EN CO BV nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, of enige andere vorm van schade. LEON JANSSEN EN CO BV is bovendien nooit aansprakelijk voor schade die niet volgt uit een fout in haar hoofde, waaronder doch niet beperkt tot wijzigingen of herstellingen aangebracht door de Klant of een derde partij. LEON JANSSEN EN CO BV is evenmin aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan door fouten, drukfouten, enz. welke eventueel in haar offertes, brieven, catalogi, brochures enz. zouden kunnen voorkomen, in welk geval de Klant gerechtigd zal zijn om de overeenkomst met LEON JANSSEN EN CO BV te beëindigen middels kennisgeving hiervan binnen 10 kalenderdagen na mededeling van de fout. Evenmin kunnen wij, behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst, nimmer aansprakelijk gesteld worden wegens de eventuele ongeschiktheid van onze goederen voor de speciale doeleinden waartoe ze door de Klant of zijn afnemer bestemd werden. De totale (contractuele en buitencontractuele) aansprakelijkheid van LEON JANSSEN EN CO BV voor directe schade wordt te allen tijde beperkt tot de prijs betaald door de Klant onder de overeenkomst in kwestie met de Klant. 

15. Intellectuele eigendomsrechten
De overeenkomst noch de uitvoering ervan omvat, behoudens schriftelijk andersluidend akkoord, enige overdracht van intellectuele rechten (zoals doch niet beperkt tot merken en auteursrechten) van LEON JANSSEN EN CO BV aan de Klant. De Klant is niet gerechtigd om tekst en/of afbeeldingen uit de publicaties van LEON JANSSEN EN CO BV , in welke vorm dan ook, te wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, verspreiden, reproduceren, publiceren, overdragen of verkopen dan na de schriftelijke toestemming van LEON JANSSEN EN CO BV . 

16. Deelbaarheid
Indien enige bepaling (of een deel ervan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar, nietig, niet-toepasbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In een dergelijk geval zullen LEON JANSSEN EN CO BV en de Klant te goeder trouw onderhandelen om de betreffende bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van geschil of niet betaling zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.